آزمایشگاه جداسازی و کروماتوگرافی در سال 1384 در دانشکده ی علوم پایه ی دانشگاه الزهرا (س) تاسیس شد که تاکنون حدود 30 دانشجوی کارشناسی ارشد و 5 دانشجوی دکتری در آن مشغول به کار بوده و یا هستند. در تمامی پایان نامه های دانشجویان مذکور دو هدف نسبتا متضاد با وزن های مختلف در نظر گرفته شده است. از یک سو سعی شده تا در حد ممکن و متناسب با امکانات آزمایشگاه، در مرز دانش حرکت شود و روی موضوعات روز دنیا تمرکز گردد و از سوی دیگر تلاش مذکور در جهت رفع مشکلات مبتلی به جامعه در زمینه ی بررسی کیفیت محصولات مختلف و آنالیز نمونه های پیچیده باشد. در این راستا به تازگی آزمایشگاه گواهی نامه ی ISO/IEC 17025 را برای اندازه گیری نگه دارنده ها در محصولات لبنی دریافت کرده است و به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد برای انجام این آزمون معرفی شده است. امید است نتایج این فعالیت ها نه تنها با بروز و ظهور در جوامع بین المللی باعث معرفی و ارتقاء جایگاه دانشگاه گردد، بلکه باعث برداشتن قدمی هرچند کوچک در جهت سلامت و رفاه بیشتر جامعه شود.