زمینه های تدریس

مقطع کارشناسی: شیمی عمومی يک و دو، شيمی تجزيه يک ، تجزيه دستگاهی، آزمایشگاه تجزیه دستگاهی، کاربرد کامپيوتر در شيمی، روش های استخراج و جداسازی

مقطع کارشناسی ارشد: روش های نوين در شيمی تجزيه، تجزيه پيشرفته، کروماتوگرافی، روش های فيزيکی وشيميايي جداسازی

مقطع دکتری: تحلیل آماری نتایج، پیشرفت های نوین در تجزیه دستگاهی

سبد خرید

  • سبد خرید شما خالی است.